фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Львівська комерційна академія (колишній Львівський торговельно-економічний інститут)


Львівська комерційна академія (колишній Львівський торговельно-економічний інститут) До Львівської комерційної академії Укоопспілки (далі академії) приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які перебувають в України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.
Усі вступники користуються рівними правами незалежно від статі, раси, національності, соціального і майнового стану, роду та характеру занять, світоглядних переконань, належності до партій, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

 Прийом до академії здійснюється для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра.

 До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами бакалаврів допускаються особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту.
На перший курс для продовження в установленому порядку навчання за освітньо-професійними програмами із скороченим терміном підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр як на місця державного (галузевого) замовлення, так і на умовах договірного набору зараховуються на конкурсній основі особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на відповідний напрям підготовки, навчання на якому здійснюється за інтегрованими навчальними планами.
Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.
Прийом на підготовку за кошти фізичних (юридичних) осіб фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр здійснюється також на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.

 Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” (із змінами), постановами Кабінету Міністрів України від 26.02.93р. № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” (із змінами) та від 05.08.98р. № 1238 “Про затвердження Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів”, Указів Президента України від 25.03.94р. № 112 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними прикордонними областями Російської Федерації” та від 03.06.94р. № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов`язаннями України, зараховуються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки України в межах обсягів державного замовлення.
Розгляд заяв і прийом документів, поданих іноземцями та зарахування їх на навчання здійснюється у строки, визначені цими Правилами для прийому документів та зарахування на денну і заочну форми навчання.
При прийомі на навчання за освітньо-професійними програмами спеціаліста, магістра осіб, які подають документ про здобутий в іноземних державах освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.
Іноземці українського походження, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, під час вступу на всі напрями підготовки академії користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено академією як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки.

Прийом до академії на всі освітньо-професійні програми підготовки бакалавра, спеціаліста, магістра здійснюється за конкурсом.

 Фінансування підготовки фахівців в академії проводиться:

    * частково за рахунок коштів державного бюджету України та кооперативних організацій‚ підприємств і установ - в межах державного (галузевого) замовлення;
    * за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;
    * за рахунок коштів юридичних, фізичних осіб.

Обсяги прийому на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами бакалавра, а також обсяги підготовки фахівців за освітньо-професійними програмами спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного бюджету та кооперативних організацій і підприємств визначаються МОН України за поданням Центральної спілки споживчих товариств України (Укоопспілки).
Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок державного пільгового довгострокового кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до встановленої академії квоти.
Академія здійснює прийом студентів за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб обсягом, який визначається як різниця між замовленням Укоопспілки та ліцензованим обсягом.

Організацію прийому до академії здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора академії, який є її головою.
Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Львівської комерційної академії, затвердженим ректором академії.
Приймальна комісія у своїй роботі керується чинним законодавством України, Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України 02.09.2008 р. № 802 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 24.09.2008 р. за № 892/15583, наказом Міністерства освіти і науки України № 58 від 27.01.2007р. “Про порядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра”, Положенням МОН України №1/9-97 від 27.02.2007р. “Про особливості введення переліку напрямів підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра”, листом Міністерства освіти і науки України від 04.02.2008р. за №1/9-51 та Правилами прийому до Львівської комерційної академії.
Конкурсний відбір вступників із загальноосвітніх предметів, визначених у пункті 9 цих Правил, на перший курс навчання за освітньо-професійними програмами підготовки бакалавра здійснюється приймальною комісією за сумою балів, зазначених у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти, виданих вступникам у поточному році.
Додаткових вступних випробувань із загальноосвітніх предметів академія не проводить (крім випадків, передбачених пунктом 9 цих Правил).
Для проведення вступних випробувань для окремих категорій вступників, визначених цими Правилами, в академії створюються предметні екзаменаційні комісії.
Для проведення вступних випробувань на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра, а також за скороченими програмами підготовки бакалавра на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст створюються атестаційні комісії. Склад предметних екзаменаційних і атестаційних комісій затверджується ректором академії. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів академії з питань організації прийому до академії визначаються ректором відповідно до Положення про приймальну комісію.
Академія забезпечує дотримання права громадян на освіту, встановлених законодавством України, гласність і відкритість роботи приймальної комісії, об’єктивність оцінки можливостей і здібностей вступників.

Найменування

 

Інформація

Назва

Львівська комерційна академія (колишній Львівський торговельно-економічний інститут)

Місто   

Львів

Форма навчання

денна, заочна, вечірня

Статус

  недержавний

Тип

 

Акредитація

IV рівня акредитації

Ліцензія    

АА № 868140 від 14.12.2004 р.

Приналежність   

 

Керівник

 

Адреса

79005, м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10

Телефони

 

Факс

 

Web-сайт

www.lac.lviv.ua

Е-mail

academy@lac.lviv.ua

Дата заснування  

1817 р.

Військова кафедра

проходження військової підготовки в НУ «Львівська Політехніка»

Відстрочення від армії  

 

Гуртожиток

 

Яка оплата за гуртожиток

 

Диплом державного зразка

 

Інші дипломи та сертифікати

 

Який був конкурс в минулому році  

 

Чи можливо подати документи на декілька спеціальностей одночасно

 

Чи можливе навчання на двох факультетах одночасно   

 

Яким чином враховуються результати зовнішнього тестування  

 

Чи є співбесіда  

 


Чи є обов’язкове направлення студентів після закінчення вузу    


З якими фірмами вуз співпрацює на предмет працевлаштування випускників  

 

Чи можна отримати в вузі другу вищу освіту   

 

Чи можна в процесі навчання перейти з платної форми на безоплатну

 

Скільки коштує друга вища освіта  

 

Чи є якісь пільги, для кого 

 

Які іноземні мови вивчаються в вузі   

 

Чи є стажування за кордоном (або за обміном)   

 

Скільки коштує навчання   

 

Яка заробітна платня випускників після завершення вузу 

 

 

Матеріально-технічна база

5 навчальних корпусів, бібліотека (понад 400 тис. примірників), 3 гуртожитки на 1 700 місць, 27 комп'ютерних класів; студенти мають можливість проявити свої здібності у колективах художньої самодіяльності, спортивних секціях, а також відпочивати в оздоровчому таборі «Латориця» (Закарпатська обл.) 

Профіль

 


(голосов: 22725)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: