фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Кам'янець-Подільський Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Кам'янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Івана Огієнка, 61.
Тел.: (03849) 3-05-13, 3-06-01 (приймальна комісія).
Факс (03849) 3-07-83.
E-mail: post@kpnu.km.ua;
  http://www.kpnu.edu.ua/index.php

alt

Ректор –
кандидат історичних наук, професор
Завальнюк Олександр Михайлович
Рік заснування – 1918.
Навчальний заклад IV рівня акредитації.
Ліцензія АВ №420917 від 21.11.2008 р.
Працює Інститут доуніверситетської підготовки.

Факультети:
педагогічний;
фізичної культури;
історичний;
української філології та журналістики;
іноземної філології;
корекційної та соціальної педагогіки і психології;
психології;
фізико-математичний;
природничий;
економічний;
післядипломної освіти.

Напрями підготовки:
– початкова освіта (на базі повноїзагальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»

– початкова освіта (на базі повної загальної середньої освіти – денна та екстернатна форми навчання);

– дошкільна освіта (на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – заочна форма навчання);

– дошкільна освіта (на базі повної загальної середньої освіти– денна форма навчання);

«Образотворче мистецтво» (Дизайн), квалiфiкацiя: художник образотворчого мистецтва та дизайну, викладач образотворчого мистецтва дозволяe випускникам стати висококвалiфiкованими дизайнерами та викладачами образотворчого мистецтва i дизайну. Дизайнер - це людина, яка зробила нестандартне мислення та витончене свiтовiдчуття своeю професieю. Наша спецiальнiсть передбачаe вивчення таких дисциплiн, як графiчний дизайн, типографiка, дизайн полiграфiчноi продукцii, дизайн та рекламнi технологii, ландшафтний дизайн.  Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень: бакалавр (4 роки), магiстр (2 роки). Форма навчання: денна.

«Реставрацiя творiв мистецтва (реставрацiя станкового та монументального живопису)», квалiфiкацiя: художник-реставратор станкового та монументального живопису, експерт з оцiнювання творiв мистецтва, викладач фахових дисциплiн. У процесi навчання студенти вивчають хiмiко-бiологiчнi та фiзико-оптичнi методи дослiдження, технiки i технологii малярства, копiювання та iконографiю, реставрацiю творiв мистецтва, якi в майбутньому стануть основою у процесi вiдновлення творiв мистецтва. Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень: бакалавр (4 роки), магiстр (2 роки). Форма навчання: денна.

«Образотворче мистецтво* Спецiалiзацiя «Дизайн» дозволяe випускникам стати висококвалiфiкованим художником-педагогом, викладачем образотворчого мистецтва. Спецiально обладнанi аудиторii для проведення лекцiйних, практичних та лабораторних занять, серед них художнi майстернi-студii, бiблiотека спецiальноi лiтератури. Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень: бакалавр (4 роки), спецiалiст (1 рiк), магiстр (1 рiк - денна i 2 роки заочна форма). Форма навчання: денна, заочна та заочна на базi ОКР «молодший спецiалiст» (з 3 курсу).

Музичне мистецтво* Спецiалiзацiя: «Художня культура»; Музичне мистецтво Спецiалiзацiя: «Режисура музично-виховних шкiльних заходiв» дозволяe випускникам стати висококвалiфiкованим музикантом-педагогом, викладачем музичного мистецтва та художньоi культури, режисером музичних заходiв. Освiтньо-квалiфiкацiйний рiвень: бакалавр (4 роки), спецiалiст (1 рiк), магiстр (1 рiк - денна та 2 роки - заочна форма). Форма навчання: денна, заочна та на базi ОКР «молодший спецiалiст» (з 3 курсу).

Програма вступних випробувань:
украiнська мова та лiтература (сертифiкат); iсторiя Украiни (сертифiкат);  образотворче та музичне мистецтво (творчий конкурс в унiверситетi).
Форма навчання бюджетна та контрактна. Працюють платнi пiдготовчi курси (iнформацiя про пiдготовчi курси -  (03849) 5-19-57, Тамiла Леонiдiвна)

Матеріально-технічна база:
10 навчальних корпусів, бібліотека (понад 907 тис. примірників).
У закладі навчається 8540 студентів.
Конкурс абітурієнтів 2008 року: за держзамовленням – 2,4 особи на місце, за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб –0,3 особи на місце.
Професорсько-викладацький склад: навчальний процес забезпечують 662 науково-педагогічні працівники, з яких 50 – доктори наук, професори, 241 – кандидат наук, доцент.


У навчально-консультаційному центрі (м. Шепетівка) здійснюється підготовка фахівців за такими напрямами підготовки:
– початкова освіта (на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – заочна форма навчання);
– дошкільна освіта (на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – заочна форма навчання);
– корекційна освіта. Логопедія (на базі повної загальної середньої освіти та на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» – заочна форма навчання);
– біологія* (на базі повної загальної середньої освіти – заочнаформа навчання);
– філологія* (українська мова та література) (на базі повної загальної середньої освіти – заочна форма навчання);
– філологія* (англійська мова та література) (на базі повної загальної середньої освіти – заочна форма навчання);
– фізичне виховання* (на базі повної загальної середньої освіти – заочна форма навчання);
– історія* (на базі повної загальної середньої освіти – заочна форма навчання).

Практична підготовка студентів – невід'ємна складова всієї системи підготовки висококваліфікованих фахівців в університеті. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами та формами організації праці у відповідній галузі народного господарства чи науки, формування вмінь і набуття практичних навичок самостійного виконання професійних завдань .Практика передбачає безперервність і послідовність її проведення та одержання необхідного обсягу практичних знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр».Визначення баз усіх видів практики здійснюється на основі укладених договорів між університетом та установами, які забезпечують виконання освітньо-професійних програм для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
Організація практик студентів в університеті здійснюється згідно з Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 1993 р. за №93,освітньо-професійних програм підготовки фахівців, навчальними планами спеціальностей та графіками навчального процесу.

Університет співпрацює з 82 зарубіжними організаціями,зокрема Інститутом всесвітньої історії Російської Академії наук, Кишинівським державним університетом і Інститутом прикладної фізики Республіки Молдова, Московським державним педагогічним університетом, Німецьким історичним Інститутом у Варшаві, Австрійсько-Українським інститутом техніки і технології Австрійської академії наук (м. Відень), педагогічним факультетом Єврейського університету в Єрусалимі, Корпусом Миру (США), Центром Східної Європи Варшавського університету, Всепольською лігою охорони природи, Всепольським нумізматичним товариством, факультетами історичним і мистецтвознавства Торунського університету Миколая Коперніка,історичним факультетом Санкт-Петербурзького університету,Краківською Педагогічною Академією ім. Комісії Народної освіти, Східно-Європейською Вищою Школою м. Перемишля,Регіональною громадською організацією «Земляцтво вихідців із Хмельницької області» (м. Москва) та ін.

Діє кабінет полоністики, що нараховує понад 7 тис. примірників, відеофільмів, аудіозаписів, газет та журналів. На основі двосторонніх домовленостей налагоджено зв'язки із 31 зарубіжним навчальним закладом із 13 країн світу, у т.ч. 9 –Російської Федерації, 7 – Польщі, 2 – Білорусі. Наприклад,співробітництво з польськими освітніми закладами забезпечило можливість здійснити мовну практику студентів, які вивчають польську мову.

В університеті функціонує Служба з питань працевлаштування випускників.
Університет здійснює перепідготовку фахівців з наданням другої вищої освіти з таких спеціальностей:
– психологія (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – заочна форма навчання);
– дефектологія. Олігофренопедагогіка. Логопедія; дефектологія. Логопедія. Спеціальна психологія; дефектологія. Сурдопедагогіка. Спеціальна психологія (на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – заочна форма навчання);
– соціальна педагогіка (спеціалізація: соціальний менеджмент)(на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» – заочна форма навчання).

До послуг студентів:
6 гуртожитків (вартість проживання –74-102 грн на місяць), їдальня, студентські кафе (в гуртожитках №4, №5). Діє дієтичний куточок. Є оздоровчий пункт з терапевтичним і стоматологічним кабінетами.
Працюють різноманітні спортивні клуби та секції, стадіон.
Це дає можливість регулярно проводити університетські та загальноміські спартакіади здоров'я, різноманітні турніри з різних видів спорту.
Студенти університету мають можливість удосконалити свою спортивну майстерність, задовольнити культурні потреби і відпочити у літньому спортивно-оздоровчому таборі (с. Голосків).
На оздоровлення соціально незахищених категорій студентів щороку виділяються путівки.
Університет уклав відповідні угоди про співробітництво і входить до складу 2 навчально-науково-методичних та 2 навчально-науково-виробничих комплексів.

* За напрямами підготовки «Початкова освіта», «Корекційна освіта» та напрямами, позначеними *, здійснюється підготовка фахівців з присвоєнням кваліфікації вчителя.

Вступники подають такi документи:
-  документ державного зразка про повну загальну середню освiту з додатком;
-  медичну довiдку за формою 086-О;
-  6 фотокарток розмiром 3×4 см;
-  копiю трудовоi книжки (для осiб, якi мають постiйне мiсце роботи);
-  сертифiкат Украiнського центру оцiнювання якостi освiти з предметiв, що вiдповiдають перелiку вступних випробувань.
 За довiдками звертатися за адресою: 32300, м. Кам'янець-Подiльський, вул. Огieнка 61 (головний корпус, приймальна комiсiя),  тел. (03849) 3-06-01; вул. Гагарiна 47 (мистецький корпус), тел. (03849) 2-55-32, кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва i реставрацii творiв мистецтва (097 744 74 33 - зав.кафедри).


Важливi деталi

Найменування

Інформація

Назва

Кам'янець-Подільський Камянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Місто

Кам'янець-Подільський

Форма навчання

денна, заочна, екстернат

Статус

державний

Тип


Акредитація

IV рівня акредитації

Ліцензія

Ліцензія МОНУ АВ № 328956 від 27.08.2011 р.

Приналежність


Керівник


Адреса

32300, Хмельницька обл., м. Кам'янець-Подільський, вул. Івана Огієнка, 61

Телефони

(03849) 3-06-01, (03849) 3-05-13 (приймальна комісія)

Факс

(03849) 3-07-83

Web-сайт

http://www.kpnu.edu.ua/index.php

Е-mail

post@kpdu.km.ua

Дата заснування

1918 р.

Військова кафедра

є

Відстрочення від армії

так

Гуртожиток

6 гуртожитків

Яка оплата за гуртожиток

вартість проживання – 67-87 грн на місяць

Диплом державного зразка

Інші дипломи та сертифікати


Який був конкурс в минулому році


Чи можливо подати документи на декілька спеціальностей одночасно


Чи можливе навчання на двох факультетах одночасно

ні

Яким чином враховуються результати зовнішнього тестування


Чи є співбесіда


Чи є обов’язкове направлення студентів після закінчення вузу

ні

З якими фірмами вуз співпрацює на предмет працевлаштування випускників(голосов: 37287)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: