фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний технічний університет
"Харківський політехнічний інститут"
м. Харків, вул. Фрунзе, 21
Телефон/факс: 8 (0572) 43-90-28, 43-26-81, (057) 707-6634
www.kpi.kharkov.ua
E-mail     NTI@kpi.kharkov.ua


IV рівень акредитації
Форма власності: державна

Форми навчання:
- денна,
- заочна,
- дистанційна.

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:
- бакалавр,
- спеціаліст,
- магістр.

Перелік факультетів:
- Автоматики та приладобудування (АП):
- Автоматика та управлiння в технiчних системах;
- Iнформацiйно-вимiрювальнi технологiї i системи;
- Радiоелектронiка;
- Теоретичнi основи електротехнiки.
- Бiзнес та фiнанси (БIФ):
- Менеджменту та оподаткування;
- Мiжкультурної комунiкацiї та iноземної мови;
- Права;
- Соцiологiї та полiтологiї;
- Фiнансiв, контролiнгу та зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
- Економiчний (ЕК):
- Економiки та маркетингу;
- Економiчного аналiзу та облiку;
- Загальної економiчної теорiї;
- Органiзацiї виробництва i управлiння персоналом.
- Електроенергетичний (Е):
- Автоматизацiї енергосистем;
- Електричнi станцiї;
- Електроiзоляцiйна та кабельна технiка;
- Iноземних мов;
- Передача електричної енергiї.
- Електромашинобудiвний (ЕМБ):
- Електричнi апарати;
- Електричнi машини;
- Загальна електротехнiка;
- Прилади i методи неруйнiвного контролю;
- Промислова i бiомедична електронiка.
- Енергомашинобудiвний (ЕМ):
- Гiдравлiчнi машини;
- Парогенераторобудування;
- Теплотехнiки;
- Турбiнобудування.
- Загальнi кафедри:
- Полiтичної iсторiї;
- Фiлософiї.
- Iнженерно-фiзичний (I):
- Газогiдромеханiки та тепломасообмiн;
- Динамiка та мiцнiсть машин;
- Iсторiя науки i технiки;
- Опору матерiалiв;
- Прикладна математика;
- Систем i процессiв управлiння;
- Теоретична механiка.
- Iнтегрованi технологiї та хiмiчна технiка (IТ):
- Автоматизацiї хiмiко-технологiчних систем та екологiчного монiторингу;
- Iнтегрованi технологiї, процеси та апарати;
- Технологiя пластичних мас;
- Хiмiчної технiки та промислової екологiї.
- Iнформатика i управлiння (IФ):
- Автоматизованi системи управлiння;
- Дiлової iноземної мови та перекладу;
- Економiчна кiбернетика та маркетинговий менеджмент;
- Iнтелектуальних комп’ютерних систем;
- Комп’ютерна математика и математичне моделювання;
- Педагогiка та психологiя управлiння соцiальними системами;
- Системний аналiз i управлiння;
- Стратегiчного управлiння;
- Фiзичне виховання.
- Комп`ютернi та iнформацiйнi технологiї (КIТ):
- Вiдео-, аудiота кiнотехнiки;
- Iнформатика та интелектуальна власнiсть;
- Обчислювальна технiка та програмування;
- Системи iнформацiї;
- Української, росiйської мов i прикладної лiнгвiстики.
- Машинобудiвний (МШ):
- Вища математика;
- Гiдропневмоавтоматика i гiдропривод;
- Деталi машин та прикладна механiка;
- Iнтегрованих технологiй машинобудування;
- Пiдйомно-транспортнi машини i обладнання;
- Технологiя машинобудування та металорiзальнi верстати.
- Механiко-технологiчний (МТ):
- Ливарне виробництво;
- Матерiалознавства;
- Нарисна геометрiя та графiка;
- Обробка металiв тиском;
- Охорона працi та навколишнього середовища.
- Технологiї неорганiчних речовин (ТНР):
- Етики, естетики та iсторiї культури;
- Загальна та неорганiчна хiмiя;
- Технiчної електрохiмiї;
- Технологiя керамiки, вогнетривiв, скла та емалей;
- Хiмiчна технологiя неорганiчних речовин, каталiзу та екологiї.
- Технологiї органiчних речовин (ТОР):
- Бiотехнологiя i аналiтична хiмiя;
- Органiчна хiмiя, бiохiмiя та мiкробiологiя;
- Технологiї жирiв;
- Технологiї полiмерних композицiйних матерiалiв i покриттiв;
- Технологiя палива та вуглецевих матерiалiв;
- Фiзичної та колоїдної хiмiї;
- Хiмiчної технологiї органiчних речовин.
- Транспортного машинобудування (ТМ):
- Автомобiлеi тракторобудування;
- Двигуни внутрiшнього згоряння;
- Електричний транспорт та тепловозобудування;
- Колiснi та гусеничнi машини;
- Теорiя и системи автоматизованого проектування механiзмiв i машин.
- Фiзико-технiчний (ФТ):
- Загальна та експерiментальна фiзика;
- Iнженерна електрофiзика;
- Теоретичної та експериментальної фiзики;
- Технiчна крiофiзика;
- Фiзика металiв та напiвпровiдникiв;
- Фiзичне матерiалознавство для електронiки й гелiоенергетики.

Наявність безкоштовного навчання: +
Наявність платного навчання: +
Наявність воєнної кафедри: +
Наявність гуртожитку: +
Післядипломна освіта: +
Аспірантура, докторантура: +

Інформація для абітурієнтів
Наявність підготовчих курсів для вступу до ВУЗу:
Доуніверситетьська підготовка абітурієнтів за такими формами навчання:
- Підготовчі курси дворічні для учнів 10 – 11 класів.
- Підготовчі курси однорічні для учнів 11 класів.
- Елітарні школи.
- Підготовче відділення (денна форма навчання).
- Навчальний комплекс НТУ "ХПІ".
 
- на всi форми навчання на місця держзамовлення – з 20 квiтня по 8 липня;
- на денну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – з 20 квiтня по 25 серпня;
- на заочну та дистанційну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – з 20 квітня протягом року (в терміни, визначені приймальною комісією).

Додаткова інформація:
Навчальнi плани по перелiку навчальних дисциплiн та графiку учбового процесу вiдповiдають вимогам Мiнiстерства освiти i науки України i нацiональним державним традицiям. Поряд з обов’язковими навчальними дисциплiнами, якi складають 84% вiд загальної кiлькостi, передбаченi i дисциплiни по вибору студентiв - 16%. Загальна кiлькiсть навчальних дисциплiн складає 2800 дисциплiн.

На вивчення природознавчого та загальноiнженерного циклiв дисциплiн передбачено 45% навчального часу, на фахову пiдготовку - 35% , на гуманiтарний цикл - 20% навчального часу.


Важливі деталі


Найменування


Інформація

 Назва  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
 Місто  Харків
 Форма навчання  - денна, - заочна, - дистанційна.
 Статус  державний
 Тип  навчальний заклад
 Акредитація  ІV
 Ліцензія  
 Приналежність  
 Керівник  Товажнянський Леонід Леонідович
 Адреса  м. Харків, вул. Фрунзе, 21
 Телефони   8 (0572) 43-90-28, 43-26-81
 Факс  (057) 707-6634
 Web-сайт  www.kpi.kharkov.ua
 E-mail  E-mail     NTI@kpi.kharkov.ua
 Дата заснування  1885
 Військова кафедра  є
 Відстрочення від армії  так
 Гуртожиток  є
 Яка оплата за гуртожиток  
 Диплом державного зразка  
 Інші дипломи та сертифікати  
 Який був конкурс в минулому році  
 Чи можливо подати документи на декілька
 спеціальностей одночасно
 ні
 Чи можливе навчання на двох факультетах
 одночасно
 ні
 Яким чином враховуються результати
 зовнішнього тестування
 
 Чи є співбесіда  
 Чи є обов’язкове направлення студентів після
 закінчення вузу
 ні
 З якими фірмами вуз співпрацює на предмет
 працевлаштування випускників
 
 Чи можна отримати в вузі другу вищу освіту  
 Чи можна в процесі навчання перейти з платної
 форми на безоплатну
 
 Скільки коштує друга вища освіта  
 Чи є якісь пільги, для кого  
 Які іноземні мови вивчаються в вузі  
 Чи є стажування за кордоном (або за обміном)  
 Скільки коштує навчання  
 Яка заробітна платня випускників після
завершення вузу
 
 Матеріально-технічна база  
  Профіль

Типи освітньо-кваліфікаційних рівнів:
- бакалавр,
- спеціаліст,
- магістр.

Перелік факультетів:
- Автоматики та приладобудування (АП):
- Автоматика та управлiння в технiчних системах;
- Iнформацiйно-вимiрювальнi технологiї i системи;
- Радiоелектронiка;
- Теоретичнi основи електротехнiки.
- Бiзнес та фiнанси (БIФ):
- Менеджменту та оподаткування;
- Мiжкультурної комунiкацiї та iноземної мови;
- Права;
- Соцiологiї та полiтологiї;
- Фiнансiв, контролiнгу та зовнiшньоекономiчної дiяльностi.
- Економiчний (ЕК):
- Економiки та маркетингу;
- Економiчного аналiзу та облiку;
- Загальної економiчної теорiї;
- Органiзацiї виробництва i управлiння персоналом.
- Електроенергетичний (Е):
- Автоматизацiї енергосистем;
- Електричнi станцiї;
- Електроiзоляцiйна та кабельна технiка;
- Iноземних мов;
- Передача електричної енергiї.
- Електромашинобудiвний (ЕМБ):
- Електричнi апарати;
- Електричнi машини;
- Загальна електротехнiка;
- Прилади i методи неруйнiвного контролю;
- Промислова i бiомедична електронiка.
- Енергомашинобудiвний (ЕМ):
- Гiдравлiчнi машини;
- Парогенераторобудування;
- Теплотехнiки;
- Турбiнобудування.
- Загальнi кафедри:
- Полiтичної iсторiї;
- Фiлософiї.
- Iнженерно-фiзичний (I):
- Газогiдромеханiки та тепломасообмiн;
- Динамiка та мiцнiсть машин;
- Iсторiя науки i технiки;
- Опору матерiалiв;
- Прикладна математика;
- Систем i процессiв управлiння;
- Теоретична механiка.
- Iнтегрованi технологiї та хiмiчна технiка (IТ):
- Автоматизацiї хiмiко-технологiчних систем та екологiчного монiторингу;
- Iнтегрованi технологiї, процеси та апарати;
- Технологiя пластичних мас;
- Хiмiчної технiки та промислової екологiї.
- Iнформатика i управлiння (IФ):
- Автоматизованi системи управлiння;
- Дiлової iноземної мови та перекладу;
- Економiчна кiбернетика та маркетинговий менеджмент;
- Iнтелектуальних комп’ютерних систем;
- Комп’ютерна математика и математичне моделювання;
- Педагогiка та психологiя управлiння соцiальними системами;
- Системний аналiз i управлiння;
- Стратегiчного управлiння;
- Фiзичне виховання.
- Комп`ютернi та iнформацiйнi технологiї (КIТ):
- Вiдео-, аудiота кiнотехнiки;
- Iнформатика та интелектуальна власнiсть;
- Обчислювальна технiка та програмування;
- Системи iнформацiї;
- Української, росiйської мов i прикладної лiнгвiстики.
- Машинобудiвний (МШ):
- Вища математика;
- Гiдропневмоавтоматика i гiдропривод;
- Деталi машин та прикладна механiка;
- Iнтегрованих технологiй машинобудування;
- Пiдйомно-транспортнi машини i обладнання;
- Технологiя машинобудування та металорiзальнi верстати.
- Механiко-технологiчний (МТ):
- Ливарне виробництво;
- Матерiалознавства;
- Нарисна геометрiя та графiка;
- Обробка металiв тиском;
- Охорона працi та навколишнього середовища.
- Технологiї неорганiчних речовин (ТНР):
- Етики, естетики та iсторiї культури;
- Загальна та неорганiчна хiмiя;
- Технiчної електрохiмiї;
- Технологiя керамiки, вогнетривiв, скла та емалей;
- Хiмiчна технологiя неорганiчних речовин, каталiзу та екологiї.
- Технологiї органiчних речовин (ТОР):
- Бiотехнологiя i аналiтична хiмiя;
- Органiчна хiмiя, бiохiмiя та мiкробiологiя;
- Технологiї жирiв;
- Технологiї полiмерних композицiйних матерiалiв i покриттiв;
- Технологiя палива та вуглецевих матерiалiв;
- Фiзичної та колоїдної хiмiї;
- Хiмiчної технологiї органiчних речовин.
- Транспортного машинобудування (ТМ):
- Автомобiлеi тракторобудування;
- Двигуни внутрiшнього згоряння;
- Електричний транспорт та тепловозобудування;
- Колiснi та гусеничнi машини;
- Теорiя и системи автоматизованого проектування механiзмiв i машин.
- Фiзико-технiчний (ФТ):
- Загальна та експерiментальна фiзика;
- Iнженерна електрофiзика;
- Теоретичної та експериментальної фiзики;
- Технiчна крiофiзика;
- Фiзика металiв та напiвпровiдникiв;
- Фiзичне матерiалознавство для електронiки й гелiоенергетики.

Інформація для абітурієнтів
Наявність підготовчих курсів для вступу до ВУЗу:
Доуніверситетьська підготовка абітурієнтів за такими формами навчання:
- Підготовчі курси дворічні для учнів 10 – 11 класів.
- Підготовчі курси однорічні для учнів 11 класів.
- Елітарні школи.
- Підготовче відділення (денна форма навчання).
- Навчальний комплекс НТУ "ХПІ".

 
- на всi форми навчання на місця держзамовлення – з 20 квiтня по 8 липня;
- на денну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – з 20 квiтня по 25 серпня;
- на заочну та дистанційну форму навчання на місця, що фінансуються за рахунок фізичних та юридичних осіб – з 20 квітня протягом року (в терміни, визначені приймальною комісією).

Додаткова інформація:
Навчальнi плани по перелiку навчальних дисциплiн та графiку учбового процесу вiдповiдають вимогам Мiнiстерства освiти i науки України i нацiональним державним традицiям. Поряд з обов’язковими навчальними дисциплiнами, якi складають 84% вiд загальної кiлькостi, передбаченi i дисциплiни по вибору студентiв - 16%. Загальна кiлькiсть навчальних дисциплiн складає 2800 дисциплiн.


(голосов: 17037)
Похожие статьи:
Комментарии к статье:
ИНТЕРЕСНОЕ:
ПОПУЛЯРНЫЕ: