фоторедактор онлайн фотошоп онлайн игры онлайн

Урок- кейс «Загальна характеристика Царства „Рослини”»


будова рослин
Автор кейсу: Кравчук Яна.
Каскад: Науки, природа й людина.
Рівень: 7 клас.
Урок: Рослини.

Мета: надати загальну характеристику царству рослин, дати уявлененя про схожі та відмінні риси серед усіх представників таксону.

Завдання
:
- проаналізувати зібрану цільову інформацію;
- опанувати знання наук, що стосуються відповідної галузі;
- сформувати цілісне уявлення про роль рослин у житті людини.
Розгортка за предметами:

Біологія
Географія 
Екологія
Таксономія рослин


  Предмет
БіологіяДіти, скажіть, що являють собою рослини? Яким істотам відведено ціле царство серед живих  організмів?

Plante_r.jpg

Рослини – це організми, що здатні переробляти енергію сонячного проміння в будівельний матеріал для своїх клітин. Цей складний процес називається – фотосинтез. Він відбувається в особливих структурах рослинних клітин – в хлоропластах, що включають в себе пігмент хлорофіл. Саме цей пігмент фарбує листя рослин в зелений колір.
Що ви знаєте про фотосинтез рослин?
Яке його місце у житті свієї планети?
Що отримує людина внаслідок цього процесу?
Відео «Фотосинтез»:
 


            Як ви вважаєте, чи можна розділити рослину на частини, виокремити у неї "руки" чи "тіло"?
            Що ви знаєте про основні органи (органели) рослин?


Орган – це частина організму, що має певну будову та виконує певні функції.

будова рослинОргани вищих рослин підрозділяють на вегетативні та репродуктивні.  Вегетативні органи складають тіло рослини та виконують основні функції його життєдіяльності, тобто підтримують індивідуальне життя конкретної особини, а іноді і її вегетативного розмноження. До них відносять корінь, стебло та лист. Репродуктивні органи слугують для самовідтворення особини у ряді наступних поколінь. У покритонасінні  – це квітка та її похідні (насінини, плід). У прокаріот, нижчих рослин та грибів вегетативних органів немає.  Їх тіло не диференційоване на органи і зветься слань або талом.  В процесі еволюції розподілення тіла вищих рослин на органи сталося у зв’язку з виходом їх із води на сушу та пристосуванням до умов наземного існування.  Теофраст виділяв у вегетативному тілі рослин три органи: стебло, корінь, лист. Цей підрозділ зберігається і у наш час, хоча морфологи вважають правильним казати про два органи: пагін та корінь, бо пагін  (стебло та лист) являються похідними однієї верхівкової меристеми (бічна тканина рослин, що складається з недиференційованих клітин і знаходяться у частинах рослин, де відбувається ріст).

Органам рослин властиві деякі спільні закономірності:

Organ5.jpg
                                                                                               
                                       Органи рослини

Полярність – це відмінність між протилежними полюсами організму, органу чи клітини.

Полярність проявляється як у зовнішній будові так  у фізіологічних функціях. Морфологічно верхня частина рослини називається апікальною, нижня – базальною.  Фізіологічна різниця між ними добре відома у садівництві.  При розмноженні рослин живцями їх саджають у грунт морфологічним нижнім кінцем, бо у противному випадку, з частини, що знаходиться над грунтом разів’ються придаткове коріння, а грунті – пагони. Фізіологічні відмінності між полюсами рослини знаходять своє відображення і в явищі тропізму (реакція орієнтування організму або клітини, тобто напряму росту або руху клітин щодо подразника:  хімічного, світлового або іншого). Тропізми пов’язані з різними чинниками, відповідно до яких їх називають фототропізмами, геотропізмами, хемотропізмами і т.д. Якщо тропізм відбувається у сторону подразнюючого фактору – він є позитивний, якщо в протилежну – негативний. Геотропізм – це здатність органів рослини орієнтуватися у просторі певним чином. В якому б положенні не лежала насінина у грунті, корінь завжди росте до низу під силою земного тяжіння (позитивний тропізм), а стебло у гору (негативний тропізм).  Осьові органи – стебло та корінь – розташовуються вертикально до поверхні землі, а листя – горизонтально, або під кутом.

Відео «Рослинний тропізм»:

 

видозмінені пагониЯкі видозмінення рослин ви спостерігали? Як ви думаєте, яка чому це сталось?

З органами рослин можуть траплятися метаморфози (видозмінення). Ці зміни відбуваються під дією середи існування виникло спадкове закріплення однієї функції та втрата інших. Це, часто призводить до різкої зміни форми органу.
 
Метаморфічні органи – це реальне вираження пристосувальної еволюції.  Їх підрозділяють на аналогічні та гомологічні.

Аналогічні органи виконують східні функції і морфологічно подібні, але мають різне походження (колючки рослин можуть бути видозміненими листками, пагонами, коренями). Схожість аналогічних органів пов’язана з явищем конвергенції – розвитком подібних ознак у різних органів у зв’язку з пристосуванням до схожих умов існування.

Гомологічні органи різняться гомологічно і часто виконують різні функції але мають спільне походження. Тобто являються різними варіантами метаморфози одного і того ж органу.
Говорячи про рослини, ми відмічаємо різницю в їх  зовнішньому вигляді. Зовнішній вигляд рослин називається життєвою формою. То ж розглянемо різні життєві форми рослин:

1. Дерева – це рослини, для яких характерна наявність багаторічного здеревілого cтовбура. Якщо подивитися на поперечний зріз стовбура дерева, то можна помітити, що в центрі знаходиться більш темний та сухий стовбур - це мертва ядрова деревина.

Tree1.jpg Ближче до краю вона стає світлішою та вологішою – це жива деревина заболонь, по якій транспортується вода та мінеральні речовини від коренів до гілок та листя. Ядрова деревина та заболонь утворюють ксилему – основу стовбура. Ксилема оточена лубом . По ньому поживні речовини (крахмал та цукор) транспортуються від  листя до коренів та інших частин дерева та зворотно.  Мертві клітина луба утворюють кору – зовнішній захисний шар стовбура.  Між лубом та ксилемою знаходиться тонкий шар клітин, які діленням назовні утворюють луб, а діленням усередину – деревину. Розміри дерев різняться від 50 см до 200 м у висоту.


 
 

2. Кущі – друга життєва форма рослин. На відміну  від дерев мають декілька стовбурців: їх пагони розгалужуються біля поверхні землі, а головний стовбур відсутній.  Низькорослі рослини, у яких здеревіле, розгалужене кореневище заховане під землею – це кущики.

Bush.jpg

3. Трави – це однорічні чи багаторічні рослини з соковитими м’якими пагонами. За несприятливих умов навіть у багаторічних трав надземна частина відмирає, залишаючи під землею кореневище. Це забезпечує ріст пагонів у майбутньому сезоні. Трави найчастіше невисокі, хоча трапляються виключення (папірус – до 7 м, банан – до 15 м).

Grass.jpg
 
  Предмет
ГеографіяДіти, буваючи в різних містах, кліматичних зонах нашої країни, або навіть в різних крраїнах, ви бачили, що рослини дуже відрізняються від тих, що ростуть у місті , де ви живете. Розкажіть про найяскравіших із них.

рослини австраліїРослини Європирослини африкирослини італії
Як ви вважаєте, чи може в кожній країні існувати одна й та ж сама рослинність? Чому?
Види рослин різні за своїм географічним походженням
Формування нових видів рослин здійснюється на певному просторі, заселеному вихідної для даного виду предкової формою. Це первинний ареал виду. Виникнувши, вид розселяється (при біологічному прогрес) і збільшує ареал. Швидкість розселення залежить, зокрема, від здатності до поширення насіння, плодів та ін Умови, що перешкоджають розселенню рослин, прийнято розглядати як перешкоди: топографічні (моря, гори), екологічні та біологічні.
Особливе місце в ряду факторів розселення виду належить діяльності людини. Це випадкове або навмисне введення (інтродукція) видів рослин в яку-небудь місцевість, в якій вони ніколи не зустрічалися.
При зменшенні чисельності і вимирання видів спостерігаються регресивні зміни ареалів. Види, що зустрічаються в певному географічному районі, отримали назву ендеміків. Ендемізм може бути пов'язаний з недавнім появою нових видів (неоендемізм) і з скороченням ареалу виду в результаті регресії і вимирання (палеоендемікі). Наприклад, на території Росії зустрічаються релікти третинного віку (тисі, самшит, альбіция та ін) у вологих субтропіках Закавказзя.
У межах свого ареалу, деякі види – зустрічаються – на досить різноманітних середовищ існування – еврітопние види, що мають широку екологічну амплітуду (сосна та ін.) Види, приурочені до вузького набору середовищ існування, називають стенотопнимі (до них відносяться водні, болотні та інші рослини).
Кожна флора представляє собою історично сформовану сукупність видів. На її складі відображаються сучасні умови і умови минулих епох. Спільність певних видів або родів говорить про спільність історії розвитку флори. Тому при ботаніко-географічному аналізі флори виділяють географічні елементи флори, т. е. групи видів (родів), схожі за своїм поширенню і походженням. Наприклад, в лісовій зоні європейської території країни можна виділити наступні географічні елементи флори: арктичні; арктоальпійскіе (сформувалися в льодовиковий період); бореальні (пов'язані в своєму розповсюдженні з тайговими лісами); атлантичні (західні); сибірські (східні); понтических (південні) ; неморальні (лісні).
При генетичному аналізі флори виділяють: автохтонні елементи (види, що виникли в межах займаного флорою простору) і алохтонні (прийшлі види). Види, що недавно з'явилися у флорі і взнесенние з інших місць, називають адвентивними (занесення).
Види флори відносяться до різних систематичних груп (сімейства, порядки, пологи). Кожній флорі властива своя систематична структура. Крім того, будь-яку флору можна проаналізувати за наявністю екологічних груп видів, фітоценотичних та господарських.

Фішки для допитливих

Про які дивні рослини ви читали або бачили відео-сюжети?


rafflesiaГіндора африканськаdracunculus-vulgaris.jpgamorphophallus.jpg

wollemia-nobilis.jpgwelwitschia-mirabilis.jpgwolffia-angusta.jpg


1. Раффлезія арнольді (Rafflesia arnoldii) – паразитична рослина з найбільшими в світі квітами, але повністю позбавлена листя, стебла і коріння. Квітка раффлезії в бутоні схожа на качан капусти, а в розкритому вигляді досягає 1 метра в діаметрі і важить 4-6 кг.

2. Гіднора африканська (Hydnora africana) – комахоїдна квітка і паразит, зростаючий в пустелях Південної Африки. Все тіло рослини також складається з однієї лише квітки або з суцвіття, оскільки її вегетативна частина знаходиться всередині кореня або гілки господаря і не видна зовні.

3. Ароннік звичайний (Dracunculus vulgaris) – рослина до 90 см заввишки, листя досягає 20 см в довжину. Черешки листя і м'ясисті стебла – з коричневими плямами, що надає їм вигляду зміїної шкіри. На верхівці кожного стебла на початку літа з'являється суцвіття. Покривало з хвилястим краєм досягає в довжину 45 см. Зовні воно блідо-зелене, зсередини – пурпурно-багряне. Темно-пурпурний початок такої ж довжини, як покривало.

4. Аморфофаллус (Amorphophallus) – відноситься до сімейства лілій. Його квіти являють собою розітнуте посередині величезне листя, з якого виходить крупний качан. Аромат аморфофаллуса зазвичай порівнюють із запахом тухлих яєць, зіпсованої риби або м'яса, проте він приваблює комах, які обпилюють рослину. Аморфофаллус був відкритий флорентійським ученим в 1878 році на Суматрі. Рослина живе близько 40 років і за цей час квітне лише пару разів.

5. Воллемія (Wollemia nobilis). В серпні 1994 р. Д. Нобл забрався в один з найбільш диких куточків Національного парку "Воллемі", де виявив декілька дивних дерев. Найвище з них зі стволом метрового діаметру досягало 35 м.

6. Вельвічія (Welwitschia mirabilis) – рослина, відкрита в 1860 році португальським ботаніком Фрідріхом Вельвічем в кам'янистих пустелях тропічної Південної Африки. Стовбур рослини лише трохи виступає над поверхнею ґрунту, а листків всього два: вони розстилаються по землі і бувають завдовжки в 1 метр, а шириною в 20 см. В кутках листків з'являються розгалужені суцвіття, які несуть на кінцях гілок шишковидні колоси. Шишки довгастої або веретеноподібної форми складаються з 70 - 90 лусок, в пазухах яких знаходиться по одній квітці. Можлива тривалість життя вельвічії варіюється від 400 до 1500 років.

7. Вольфія (Wolffia angusta) – субтропічна рослина, водиться в Північній і Західній Африці, Азії, Америці. Всього на Землі налічується 17 видів вольфії. Вольфія складається з кулевидно-овальної стеблинки 0,3 – 2,0 мм в діаметрі, листя і коріння немає. Ці кульки вільно плавають на поверхні води, споживаючи розчинені в ній поживні речовини. Квітне вольфія дуже рідко і її квіти, величиною з шпилькову голівку, є найменшими в світі.

          Що ви знаєте про рослин-хижаків?

Давайте переглянемо відео про них:

          Чи хотіли б ви вдома мати таку "кімнатну" рослину? Чому?


Предмет
Екологія


червона книгаЧи бачили ви на території України дивовижні, рідкісні рослини? Скажіть, що ви знаєте про Червону книгу й про те, які рослини там записані. Що сприяє занесенню рослин до Червоної книги?

Червона книга України — анотований та ілюстрований перелік рідкісних видів та видів, що знаходяться під загрозою зникнення на території України, і підлягають охороні; основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне використання.

червона книга україниУ виданні Червоної книги 2009 року для видів застосовано наступні критерії:
- вразливий;
- зникаючий;
- не достатньо відомий; 
- неоцінений;
- рідкісний.

Том «Рослинний світ» складається з таких розділів:
- судинні рослини;
- водорості;
- мохоподібні;
- лишайники;
- гриби.

Кабінет Міністрів України забезпечує офіційне видання та розповсюдження Червоної книги України не рідше одного разу на 10 років.
Наукові та інші установи, підприємства, організації та громадяни повідомляють Міністерству охорони навколишнього природного середовища України наявну у них інформацію про поширення, чисельність, стан видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, та негайно інформує про факти їх знищення, пошкодження, загибелі чи захворювання.
 
  Предмет
Таксономія рослинГоворячи на цьому упроці про рослин ми часто вживали їх назви, назви класів.
А чи знаєте ви, як правильно класифікувати рослини?
Likaaiflr-1.JPG Спочатку йде назва роду: Hedera (яка є «прізвищем» рослини), далі назва: helix виду: (це «ім'я» рослини).

Лише один тип рослин може мати цю назву. Якщо на сторінці вже приведена повна латинська назва, далі використовується скорочена назва. Наприклад: Н. helix.

Вид Н. helix може мати декілька близькоспоріднених різ­новидів. Назва різновиду звичайно наводиться по-латині.

Наприклад: Н. helix cristata, Н. helix scutifolia

Якщо різновид виведений в культурі і в дикому вигляді не зустрічається, то її називають «культивований різновид­» (скорочене позначення «культивар»). Культивар зазвичай не має назви, латинської за формою. Наприклад:Н. helix Chicago, Н. helix Little Eva

Один рід або декілька родів з схожими по будові квітками складають родину. Плющ, фатсія, дизиготека і шефлера належать до родини Аралієвих, або Araliaсеае.

Різні рослини можуть бути відомі в побуті під одним і тим же ім'ям. Наприклад, і Zebrina pendula, і Tradescantia flumensis широко відомі під однією назвою тра­десканції. З іншого боку, один і той же вид може мати декілька народних назв: Impatiens wallerana відома в Англії як «клопітлива Ліззі», а в США - як «терпелива Люссі». Тому зазвичай правильніше вживати латинські  назви рослин.

Багато родових і видових назв рослин веде свій початок від старогрецького філософа Теофраста, який в своїй праці, написаній більше 2 тис. років назад, згадав близько 500 рослин, давши їм народні назви. Але «точ­кою відліку» в ботанічній номенклатурі - правилах наукового найменування рослин по-латинськи - став 1753 р., коли Лінней опублікував свою геніальну працю «Види рослин» («Species Plantarum»).

Саме Лінней ввів в широку практику біномінальні, тобто назви рослин, що складаються з двох слів: одне слово для родового, і одне - для видової назви. Існує два типи родових назв, з яких найбільш поширені назви дескриптивні (описові), такі, що містять в собі деяку інформацію про рослину - про його подобі, схожості з іншими рослинами, практичному вживанні і так далі. Як приклад можна привести назву Cryptanthus, яка походить від грецьких слів kryptos - "ховати" і anthos - "квітка".

Багато родових назв дано на честь якої-небудь особи. Лінней придумав багато таких назв, а оскільки він був шведом, то нам доводиться дивуватися, що багато хто з шведських учених був увічнений в назвах кім­натних рослин - таких, як більбергія, бромелія, броваллія, спарманнія, тілландсія та ін. Ботаніки з різних країн, а також меценати, солдати, садівники, аристократи і ін. дали свої імена домашнім рослинам. Дивно лише, що імена лише небагатьох першовідкривачів і колекціонерів увічнені так само - тут можна назвати алламанду і сенполію.

В деяких випадках зберігається «місцева» назва (каланхоє, ананас, юкка і ін.), в інших - країнах класична назва, як, наприклад, амариліс.

За назвою кожної рослини ховається якась історія, але ми не завжди про це знаємо. Походження деяких родових назв, як, наприклад, рео і сеткреазія, залишається загадкою, відносно інших існують різні точки зору. Візьмемо, наприклад, полісціас. Ми знаємо, що це грецька назва, але деякі вважають, що воно означає «тіньолюбивий», тоді як інші вважають, що воно дане по густині крони цієї рослини.

Труднощі іншого роду виникають, коли колишня, добре відома назва замінюється новою, і учені чекають, що всі відразу почнуть ними користуватися. Саме так сталося з одним з видів сціндапсуса, який тепер відносять до роду епіпремнум.

Назви рослин як елементи лексичної системи мови характеризуються за різноманітними лінґвістичними ознаками. Їм властиві насамперед загальнокатегоріальні (частиномовні), лексичні та граматичні значення, різноманітні структурні особливості, вони перебувають у відношеннях синонімії з іншими лексемами тощо. Встановлення лінґвістичних характеристик найменувань рослин особливо важливе для того, щоб описати й пояснити специфіку їх дериваційної поведінки.
Усі назви представників рослинного світу поділяються на дві нерівні групи: більшість є однослівними найменуваннями – простими або складними іменниками (фіалка, буряк, картопля, падиволос, свербигуз), інші назви представників флори є дво- чи кількаслівними (вовчі ягоди, заяча капуста).

Давайте переглянемо відео:Запитання
1. Чому органи рослин мають зелений колір і що це означає?
2. Орган – це …..? Які органи виділяють у рослин?
3. Що таке слань (талом)?
4. Які існують життєві форми рослин?
5. Яке місце займають рослини у загальний природній системі?

Список використаних джерел
1.Урок на тему: "Растения как составная часть живой природы" Автор: Татьяна Гладкова
2. М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
3. Тимонин А.К. Ботаника. Том 4. Систематика высших растений. Книга 2
 Учебник для студ. высш. учеб. заведений. Издательский центр "Академия". 2009. -- 352 с.
4. Ботаника.   Андреева И.И., Родман Л.С.2 - е изд., перераб. и доп. - М.: КолосС, 2002. - 488 с.
5. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия под.ред. Горкин А. П. - М.: Росмэн-Пресс, 2006. - 560 с. (Серия: Современная иллюстрированная энциклопедия.)


Підбиття підсумків уроку

1. Індивідуальні досягнення учнів становили:
............

2. У результаті проведення кейсу у Гіпермаркет Знань можна додати такі знахідки учнів:
Наприклад:
Іванов
Петров
Сидоров

3. Які 3 сайти допомогли здобути найсуттєвішу інформацію?
http://school.xvatit.com/
http://ru.wikipedia.org/
http://znaj.net/
...

4. На допомогу учню та коучу:
http://school.xvatit.com/

5. Де брати інформацію для кейсу:
сайт.............................
сайт…………….........…
сайт…………....….....…
підручники……......……
книги……………...........
журнали…………..…....
консультації коуча…….
інше..……………..........

6. Локація проведення урока-кейсу:
Урок-кейс проходить у класі. Можливе проведення заняття в музеї, парку, бібліотеці...

7.
Змагання:
Команди хлопчиків і дівчат.
Рахунок змагання між командами становив:………
Завдання їм:………….

8. Завдання додому:
1. Знайдіть інформацію про рекорди рослинного світу. Виберіть найбільш вражаючий для вас факт.
Спробуйте, немов журналіст, скласти сюжет про рослинний рекорд.
Репрезентуйте свої журналістські здобутки в класі.
2. Відчуйте себе медиком-дослідником. Знайдіть якогомога більше потрібної і цікавої  інформації про рослину, яка має лікувальні властивості. Спробуйте переконати своїх колег, що дана рослина надзвичайно корисна при лікуванні хвороб. 

9. Тривалість кейсу:
45 хвилин.

10.
Можливість схеми заняття з учнем-дублером:
Урок веде вчитель. Припустимий дублер.

11. Отримані результати та вироблені компетенції:
- Уміння швидко знайти необхідну інформацію з теми та навколо неї;
- Уміння креативно користуватися здобутою інформацією в практичних цілях;
- Засвоєння конкретних знань з галузі хімії, фізики, історії, мистецтва, літератури, нанотехнологій та інших системних розділів (наведені в розгортці) в обсязі звичайної шкільної програми, а також розширеного курикулуму;
- Уміння конструювати «нові знання» на основі отриманих знань і їх сегментів;
- Апгрейд інтелектуальних і комунікаційних здібностей.

12. Теги:
У цьому кейсі містяться посилання на розділи та уроки, що відповідають шкільній програмі:
Я і Україна: царство, Україна
Фізика: енергія
Математика: функції, швидкість
Біологія: органи, організм, функції
Географія: закономірності, земля, шкіра, Африка
Англійська мова: форми
Німецька мова: розміри
Зарубіжна література: трави
Малювання: флора
Хореографія: відео
Історія всесвітня: вигляд
Інформатика: інформація
Основи здоров'я: побут
Українська література: слово

Також у кейсі містяться посилання на важливу інформацію, що розширює кругозір:
Ідеальні уроки: море
Шкільне харчування: м'ясо

Примітка:
Кейси складаються таким чином, щоб кожен из них містив знання, які цілком відповідають чинній шкільній програмі. Для цього в кожному кейсі робляться посилання на ті параграфи зі шкільних підручників, де наведено повний навчальний матеріал.
Наприклад, в одному з кейсів у розділі «Хімія» є посилання на хімічні елементи: срібло, йод, магній. У другому кейсі – на хлор, золото, калій. У третьому – ще на кілька елементів і хімічні реакції. Таким чином, кілька десятків кейсів дозволяють заповнити всю таблицю Менделєєва.
Таким самим чином в одному з кейсів подаються посилання, наприклад, на тему з фізики, пов'язану з електромагнітними коливаннями. У другому – на хвильовий рух світла, у третьому – на «тиск» тощо. Кілька десятків кейсів дозволять охопити всю шкільну програму з фізики.
Таким чином, ідеальні уроки-кейси побудовані так, щоб поєднати 2 в 1, а саме: не тільки дати теоретичні базові знання про науки, а й їх взаємоув'язку разом із практичним застосуванням цих знань.

13. Автори:
Автор базового кейсу:
Кравчук Яна.

Брали участь в апгрейді кейсу:
Камонгар Ганна, Пилипенко Вікторія.

Додай свій матеріал
Напиши листа до Гіпермаркету Знань
Перехід на сайт xvatit.com

А тепер іди та покращуй світ!
Похожие статьи:
Каскад: Науки, фізичні явища в житті людини.   Урок: Живлення рослин. Фотосинтез. 7 клас. Мета: охарактеризувати процеси фотосинтезу та
Автор кейса: Бондаренко В.              Каскад: Економіка  і богатоміка       Уровень:  7 - 9 клас Урок:
Автор кейса: Бондаренко В.               Каскад: Наука, природа  і людина             Уровень: 6 - 8 клас
Тема: Звук [a], позначення його буквами Аа. ”Лікар Айболить”. Мета: Ознайомити учнів з алфавітною назвою букви А. Збагачувати
Комментарии к статье:
Контакты Реклама на сайте Все права защищены © 2008-2015. Xvatit.com | TDX
liveinternet counter
При использовании материалов ресурса ссылка на xvatit.com обязательна (для интернет ресурсов - активная и индексируемая поисковыми системами гиперссылка).
Все советы, методики и рекомендациии на портале xvatit.com размещенны только в ознакомительных целях. Перед их применением обязательно проконсультируйтесь с врачом.